Tips under kjøring og rulling

Her følger våre tips under kjøring:

Russ i bilFoto: Knut Opeide,Statens vegvesen

 • Sørg for å ha sikret last og andre gjenstander på en forsvarlig måte
 • Sørg for at alle passasjerer sitter på godkjente sitteplasser når bilen eller bussen er i bevegelse
 • Pass på at alle har på seg bilbelte
 • Pass på at sjåføren har fri sikt fremover, til siden og bakover i kjøretøyet og at kupeen er opplyst (opplyst kupé gjelder bare buss)
 • Husk at aggregatet skal være slått av under kjøring og helst tomt for drivstoff
 • Ta ansvar for dine venner og medruss

Rulling, regler og konsekvenser

Rulling er noe mange russ gjør i løpet av russetida, enten med buss eller bil. Mange russ har med seg småsøsken på rulling med bilen eller bussen. Det er vognkortet som avgjør hvor mange passasjerer kjøretøyet tillater.

Blir kjøretøyet stoppet i kontroll på veien er det flere ting kontrollørene sjekker, som for eksempel antallet passasjerer i bilen.

Les mer om hva vi ser etter på kontroll av russebusser og russebiler her

Våre tips til rulling:

 • Ikke overskrid antallet passasjerer som kjøretøyet er godkjent for
 • Sørg for at alle passasjerer sitter på godkjente sitteplasser og har på seg bilbelte
 • Ha generell aktsomhet ovenfor omgivelsene, spesielt med tanke på støy

Sjåfør

Hvis dere har en russebil eller van, velger dere kanskje å dele på kjøringen i russetida. Dersom dere har buss, leier dere mest sannsynlig inn en sjåfør.

Foto: Janne Schumann,Statens vegvesen

Det er viktig å velge seg en god og seriøs sjåfør som tar denne utrolig viktige jobben på alvor, og som er bevisst sitt store ansvar.

Hvis dere velger å leie en sjåfør er det viktig å inngå en kontrakt. Sjåførene kan ha forskjellige oppgaver og ansvarsområder fra oppdrag til oppdrag eller buss til buss. Derfor er det viktig at dere snakker gjennom dette på bussen eller bilen.

Dersom dere kjører selv, er det viktig at den som er sjåfør til enhver tid er uthvilt, edru og klar over sin rolle.

Hvis dere velger å leie en sjåfør er det viktig å inngå en kontrakt. Sjåførene kan ha forskjellige oppgaver og ansvarsområder fra oppdrag til oppdrag eller buss til buss. Derfor er det viktig at dere snakker gjennom dette på bussen eller bilen. Under kan dere finne et forslag på en kontrakt som er utviklet av Skatteetaten.

Krav til sjåfører

Det er forskjell på krav til sjåfør av bil og buss.

Felles for alle sjåfører er at de har alt ansvar under kjøring. Uansett.

Felles krav til sjåfør:

 • Sjåføren har også, sammen med eier, ansvar for at kjøretøyet er i forskriftsmessig stand og må kunne dokumentere dette ved en eventuell kontroll.
 • Sjåføren skal kunne fremvise vognkort og gyldig førerkort for det kjøretøyet du fører (oppgitt i vognkortet).
 • Sjåføren har ansvar for at antall passasjerer i kjøretøyet ikke overstiger det tillatte antallet passasjerer som er oppgitt i vognkortet.
 • Sjåføren har ansvar for å opplyse om at det er påbudt for passasjerer å bruke bilbelte.
 • Sjåføren har ansvar for at mindreårige (barn under 15 år) bruker belte ved rulling.
 • Det er krav om at du stopper dersom dere kommer først på et ulykkessted

Dersom dere selv er utsatt for en ulykke, kan du som sjåfør få et erstatningsansvar dersom det kan bevises at du oppførte deg uaktsomt.

Krav til sjåfør av tunge kjøretøy (buss)

Slik ser en kjøreseddel ut. Kjøreseddelen skal vise frem av sjåføren på kontroll.Slik ser en kjøreseddel ut. Kjøreseddelen skal vise frem av sjåføren på kontroll.Foto: Photo: Hans-Petter Fjeld,http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

I tillegg til det overnevnte er det strenge krav til sjåfører av tunge kjøretøy (busser). Les gjerne mer om yrkessjåfører på nettsiden til Statens vegvesen.

I tillegg til å ha gyldig førerkort for den kjøretøyklassen du kjører og vognkort, må du ha med turvognløyve dersom du kjører innleid buss, og du må ha kjøreseddel dersom du kjører mot betaling.

Innleid buss, og buss med mer enn 12 sitteplasser skal ha installert godkjent fartsskriver og er underlagt kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Fartsskriver skal kontrolleres hvert annet år, og sjåføren må bruke godkjente diagramskiver/sjåførkort. Ansvaret for at disse bestemmelsene blir overholdt, ligger både hos sjåfør og eier.

Her kan du lese om kravene til kjøre- og hviletid. 

Veteranbusser, og busser med inntil 12 sitteplasser som ikke er innleid, er fritatt fra kjøre- og hviletidsbestemmelsene og krav til fartsskriver. Fritaket gjelder ikke hvis det er montert skriver i kjøretøyet, da skal denne være kontrollert og bli brukt.

Fakta

Kjøreseddel

Leier dere en sjåfør til russetiden må sjåføren ha kjøreseddel

En kjøreseddel er en bekreftelse på at sjåføren får arbeide med persontransport mot betaling. For å få kjøreseddel må sjåføren oppfylle krav til førerkort for tunge kjøretøy, og oppfylle krav til helse og vandel. 

Fakta

Turvognløyve

Skal dere leie en russebuss må den dere leier av ha turvognløyve. Turvognløyvet gir eieren rett til å drive persontransport med kjøretøy som er registrert for åtte personer eller mer. Turvognløyvet må vises ved eventuell kontroll av bussen. 

Tips til sjåfør av lette kjøretøy

Har du aldri kjørt van tidligere? Da kan det være lurt å bli kjent med bilen før dere legger ut på tur.

Foto: Janne Schumann,Statens vegvesen

Flere tips til sjåfører av lette kjøretøy:

 • Test hvordan bilen reagerer i svinger og når du bremser. En tung bil med tung last oppfører seg annerledes enn en vanlig personbil.
 • Planlegg kjøringen så dere alltid har en edru og uthvilt sjåfør. Selv om alkoholen er ute av blodet trenger ikke formen å være på topp. Hvis du er skikkelig trøtt og uggen tilsvarer dette faktisk å kjøre med 1 i promille.

Kollisjon

Hvis kjøretøyet deres havner i en kollisjon skal dere gjøre følgende:

Foto: Vanja Kodzoman,Trygg Trafikk

Foto: Vanja Kodzoman,Trygg Trafikk

Foto: Vanja Kodzoman,Trygg Trafikk

Her kan du se en film om det å være først på ulykkesstedet. Filmen er laget av Norsk Luftambulanse.

Rettighetshaver: Norsk Luftambulanse

Livsviktig tid går tapt fordi nødsentralen sliter med å spore opp pasientene. Appen Hjelp 113 sender automatisk melding om hvor du er, om du ringer 110, 112 eller 113 fra appen. Last ned og start appen Hjelp 113 nå.

Personskade

Det er nesten alltid vanlige folk som er nærmest når noen blir akutt syke eller det skjer en ulykke. Derfor er det livsviktig at du kan sette i gang med for eksempel hjerte-lungeredning til profesjonell akuttmedisinsk hjelp kommer og overtar. Din innsats kan mer enn doble sjansen for å overleve ved for eksempel hjertestans.

Her kan du se hva du skal gjøre i tilfelle personskade.

Norsk luftambulanse kan holde førstehjelpskurs for alle på bilen eller bussen dinNorsk luftambulanse kan holde førstehjelpskurs for alle på bilen eller bussen dinFoto: Janne Schumann,Statens vegvesen

Førstehjelpskurs på ditt hjemsted?

Norsk luftambulanse kan holde kurs for alle på din buss eller bil slik at alle vet hvordan man utfører hjerte-lungeredning.

Ta kontakt med Norsk Luftambulanse på telefon: 64 90 43 00/ e-post: medlem@snla.no

Kursene holdes for minst 10, helst 15 deltakere som er eller vil bli medlemmer i Norsk Luftambulanse. Norsk luftambulanse stiller med kursholder og ordner de praktiske detaljene rundt kurset etter nærmere avtale med deg eller dere.

Gå til www.norskluftambulanse.no for å lese mer.

Fakta

Husk å polstre alle skarpe kanter og gjenstander i kjøretøyet etter ombygging.

Dette kontrolleres på trafikkstasjonene. Er ikke skarpe kanter og gjenstander i kjøretøyet polstret kan dere risikere å ikke få godkjent kjøretøyet, i tillegg til at det kan medføre store personskader.

Motorstopp

Hvis dere får motorstopp skal dere gjøre følgende:

Foto: Vanja Kodzoman,Trygg Trafikk

Foto: Vanja Kodzoman,Trygg Trafikk

Foto: Vanja Kodzoman,Trygg Trafikk

Foto: Vanja Kodzoman,Trygg Trafikk

NB! Vurder situasjonen underveis – må kjøretøyet evakueres eller kan passasjerene oppholde seg i kjøretøyet til hjelpen kommer? Sørg uansett for at alle holder seg inne i kjøretøyet eller utkanten av veien slik at dere unngår personskader.

Det er sjåføren som har ansvaret for å handle riktig hvis en slik situasjon oppstår. Vi anbefaler at dere i tillegg til sjåføren har en ansvarlig på bussen til enhver tid, som vet hva de skal gjøre hvis en slik situasjon oppstår.

Det er viktig at dere har snakket gjennom hvordan dere løser det på bussen eller bilen.

Kostnader for reparasjon

Å reparere/skifte motor eller andre viktige deler av et kjøretøy kan være svært kostbart. Før russetida er det smart at dere som deler russebuss eller russebil avklarer hvordan dere skal dele utgiftene hvis motoren eller andre deler av bussen ryker.

Brannfare ved kjøring

Har dere et 230 volts strømanlegg i bussen, trengs det et aggregat for å drive dette. Et aggregat fører også med seg brannfarlig drivstoff.

Derfor er det viktig at dere:

Aggregatene skal være slått av under kjøring.Aggregatene skal være slått av under kjøring.Foto: Knut Opeide,Statens vegvesen

1. Vet hvordan aggregatet og drivstoffet skal oppbevares, transporteres og brukes,

2. Er klar over hvor brannslokkingsapparatet står i et nødstilfelle.

Unngå også bruk av levende lys i kjøretøyet. Hvis det begynner å brenne i en gammel bil eller buss, tar det bare et par minutter før den er overtent.

Aggregat og drivstoff

Dette må dere huske på hvis dere har et aggregat:

Dette er et eksempel på hvordan aggregat ikke skal oppbevares i buss. Det beste er å ha aggregatet utenfor bussen. Dersom dere velger å ha aggregatet innvendig, må det være i et gasstett rom med utlufting, slik at kullosen ikke stiger opp i bussen. Dette er et eksempel på hvordan aggregat ikke skal oppbevares i buss. Det beste er å ha aggregatet utenfor bussen. Dersom dere velger å ha aggregatet innvendig, må det være i et gasstett rom med utlufting, slik at kullosen ikke stiger opp i bussen. Foto: Knut Opeide,Statens vegvesen

 • Det er ikke lov å bruke aggregatet under kjøring, bare når bussen står stille. Dette er sjåførens ansvar.
 • Det beste er å oppbevare og bruke aggregatet utenfor kjøretøyet, gjerne på en egen tilhenger.
 • Hvis dere oppbevarer aggregatet i bussen, må det plasseres i et gasstett rom og isoleres sånn at strålingsvarmen ikke kan antenne annet materiale eller drivstoff. Eksosen må føres ut av kjøretøyet sånn at den ikke kan sive inn i passasjerrommet. Eksos i passasjerrommet kan føre til kullosforgiftning, og i verste fall død.
 • Sørg for at det ikke er bensin eller diesel på aggregatet under transport. 

Lagring av drivstoff til aggregat

Det er ikke lov å lagre diesel eller bensin i passasjerrommet i russebilen eller russebussen.

Inntil 1000 liter drivstoff kan transporteres i godkjente kanner som oppbevares i et eget rom som er atskilt fra passasjerrommet. Kannene skal være lukket under transport, og skal være sikret sånn at de ikke kan bevege seg, velte eller falle.

Pass på å ikke røyke eller bruke åpen flamme i nærheten av drifstoff.

Brannslokkingsapparat

I buss er det krav om å ha brannslokkingsapparat. I bil er det anbefalt. Uavhengig av hva slags kjøretøy dere har, er det lurt å ha et brannslokkingsapparat.

Det er viktig å ha et solid feste uten skarpe kanter til brannslokkeren, sånn at hverken festet eller brannslokkeren skader passasjerene ved en eventuell bråstopp.

Det kan og være lurt å ha en røykvarsler i kjøretøyet selv om dette ikke er påbudt, spesielt hvis dere skal sove i bilen eller bussen.

Buss

Foto: Janne Schumann,Statens vegvesen

Brannslokkingsapparat må være plassert nær føreren og lett tilgjengelig på godt synlig sted. Det er viktig at alle vet hvor brannslukkingsapparatet er og hvordan det virker. Apparatet skal godkjennes hvert år av et kompetent firma.

Det er krav om brannslokkingsapparat i kjøretøy med over 9 sitteplasser (buss). I busser med opptil 22 seter i tillegg til førersetet, er det krav om minst én håndslokker med minimum 2 kg pulver.

For busser med 23 sitteplasser eller mer, er det krav om minst én håndslokker med minimum 6 kg pulver.

Hva ser vi etter på kontroll?

Hver vår er Politiet og Statens vegvesen ute på veien for å stoppe og kontrollere russekjøretøy. For at kontrollene skal gå raskt og enkelt, er det viktig at dere samarbeider og kan fremvise alle nødvendige dokumenter som vognkort og førerkort. 

Politiet er til stede for å sørge for ro og orden, men også for at dere skal ha en trygg og fin russetid. Hovedgrunnen til at politiet ofte dukker opp der dere som russ befinner dere er klager på støy. Så holder dere støynivået nede så dukker politiet sjeldnere opp.

Storkontroll av alle russekjøretøy. Storkontroll av alle russekjøretøy. Foto: Janne Schumann,Statens vegvesen

Det er sjåfør og eier som skal fremvise de nødvendige dokumentene, og det er bare disse personene kontrollmyndighetene ønsker å forholde seg til under en kontroll.

Det kan være smart å ta kopi av alle viktige dokumenter, så dere er sikre på at de ikke blir borte. Vognkort og løyver skal alltid følge bilen eller bussen, her må originale dokumenter fremvises. Kopier blir ikke godtatt.

Dersom bilen eller bussen deres har russeoblat gjennomføres vanligvis bare en brukskontroll. I en brukskontroll sjekker vi antall passasjerer i bilen, bilbeltebruk, sikring av last, kontroll av begjæringer ol.

Dersom bilen eller bussen ikke har oblat, vil vi gjennomføre en større teknisk kontroll av kjøretøyet i tillegg til en brukskontroll. 

Les mer om oblatordningen for russebusser og russebiler her

Interne kjøreregler

Det kan være lurt å ha interne kjøreregler som dere blir enige om i fellesskap. Kjørereglene sier noe om hvordan dere skal ha det i bilen eller bussen på tur.

Det er viktig at alle som er på russebussen eller russebilen er enig om interne kjøreregler i russetida.Foto: Knut Opeide,Statens vegvesen

Eksempler på kjøreregler kan være:

 • Under kjøring skal alle sitte på godkjente sitteplasser og bruke sikkerhetsbelte
 • Det skal alltid være en eller to som er edru som kan hjelpe sjåføren å holde ro. Ansvaret for dette rulleres
 • Ikke forstyrr sjåføren
 • Før vi kjører, tar vi en sjekk på at alt av løse gjenstander er godt sikret
 • Det er ikke lov å røyke i bussen

Lovverk ved kjøring

I Vegtrafikklovens §3 står det:

"Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.

Lovverket legger klare føringer for ansvaret til sjåføren av et kjøretøy.

Men lovverket sier også noe om hvilke krav som stilles til deg som passasjer i bil eller buss:

 • Alle passasjerer over 15 år er selv ansvarlig for å buke bilbelte og sitte i godkjente sitteplasser. 
 • Ved kontroll kan passasjerer over 15 år bli bøtelagt kr 1.500,- for manglende bruk av bilbelte. 
 • Hvis barn under 15 år ikke bruker bilbelte bil sjåføren anmeldt.

Sikring av last

Under kjøring er det viktig at all last er sikret slik at den ikke forskyver seg eller faller av når dere kjører. Hvis lasten ikke er skikkelig sikret vil den under en bråstopp eller en kollisjon kunne føre til store skader.

Alle løse gjenstander i kupeen kan være til fare for dem som oppholder seg der. 

Eksempelvis kan en løs kasse på 20 kg få en vekt på 1250 kg ved en bråstopp I 50 km/t. Det er ikke sikkert at dere tenker på høyttalere, forsterkere eller ølkasser som løse gjenstander, men disse må være solid festet for å ikke løsne ved en bråstopp.

Ta en kikk på den svenske videoen under som viser alt dere bør tenke på når dere pakker bilen eller bussen.

 

Video fra Youtube

Sjekkliste: Før vi drar på tur

Før dere drar ut på tur med russebilen eller bussen kan dere bruke denne sjekklista for å finne ut om alt er som det skal være:

All last er sikret på en god måte
Alle på bussen er kjent med rulling og konsekvensene ved for mange passasjerer
Vi har interne kjøreregler på bussen/bilen, og avtalt hva vi skal gjøre hvis noe går galt
Sjåføren har alle dokumenter i orden og kjenner til hvilke krav som stilles til en sjåfør av ulike kjøretøy
Brannslukkeren tilfredsstiller kravene og er godt festet og merket
Aggregatet er slått av og tømt for drivstoff Aggregatet er festet utenfor bussen eller i gasstett rom
Drivstoffet er lagret på en forsvarlig måte i sikre kanner
Alt utvendig lys er fjernet slik at det kun er påbudte lys på kjøretøyet
Alt innvendig lys er slått av, slik at kun kupeen er opplyst
Vi gleder oss til tur!